User Tools

Site Tools


17734-urzica-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17734-urzica-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
17734-urzica-la-gi [2019/01/07 07:02] (current)
thaoit
Line 60: Line 60:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<header class="​the-article-header">​ 
 +<h1 class="​the-article-title cms-title">​Sinh vi&​ecirc;​n nhập học bằng c&​aacute;​ch qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch 3D</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<p class="​the-article-summary cms-desc">​Khi ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh đăng k&​yacute;​ online tr&​ecirc;​n website của ĐH Kinh tế - Luật, th&​iacute;​ sinh mang giấy b&​aacute;​o nhập học c&​oacute;​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​k&​egrave;​m m&​atilde;​ vạch 3D</​a>​ đến trường để x&​aacute;​c nhận th&​ocirc;​ng tin một c&​aacute;​ch nhanh ch&​oacute;​ng.</​p>​ 
 +<div class="​the-article-body cms-body">​ 
 +<​p>​H&​igrave;​nh thức nhập học online được một số trường đại học th&​iacute;​ điểm trong v&​agrave;​i năm gần đ&​acirc;​y&​nbsp;​nhằm cập nhật dữ liệu nhập học của t&​acirc;​n sinh vi&​ecirc;​n v&​agrave;​ r&​uacute;​t ngắn thời gian nộp hồ sơ trong ng&​agrave;​y nhập học ch&​iacute;​nh thức. Đồng thời, việc n&​agrave;​y cũng gi&​uacute;​p cho trường nắm được lượng th&​iacute;​ sinh nhập học để dự kiến khối lượng c&​ocirc;​ng việc của m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Năm 2014, Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM)&​nbsp;​đ&​atilde;​ th&​iacute;​ điểm nhập học online v&​agrave;​ ghi nhận c&​oacute;​ tới 80% lượng th&​iacute;​ sinh sử dụng h&​igrave;​nh thức n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>&​Ocirc;​ng Dương T&​ocirc;​n Th&​aacute;​i Dương, Ph&​oacute;​ trưởng ph&​ograve;​ng Đ&​agrave;​o tạo, Đại học Kinh tế - Luật&​nbsp;​cho biết, do th&​iacute;​ sinh đ&​atilde;​ nhập học online từ trước, n&​ecirc;​n việc x&​aacute;​c nhận th&​ocirc;​ng tin của c&​aacute;​c em trong ng&​agrave;​y nhập học ch&​iacute;​nh thức sẽ đơn giản như <a href="​http://​knstech.net">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a ở si&​ecirc;​u thị.</​p>​ 
 +<​p>​Trước khi th&​ocirc;​ng b&​aacute;​o nhập học online, Đại học Kinh tế - Luật đ&​atilde;​ ho&​agrave;​n tất gửi giấy b&​aacute;​o tr&​uacute;​ng tuyển v&​agrave;​ gọi nhập học qua đường bưu điện.&​nbsp;​T&​agrave;​i khoản đăng k&​yacute;​ nhập học online sẽ được cung cấp ngay tr&​ecirc;​n giấy b&​aacute;​o nhập học của th&​iacute;​ sinh. "​Trước đ&​acirc;​y,​ nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n thu hồ sơ nhập học sẽ phải kiểm tra th&​ocirc;​ng tin, nhập dữ liệu cho th&​iacute;​ sinh v&​agrave;​ l&​agrave;​m giấy bi&​ecirc;​n nhận. Với số lượng h&​agrave;​ng ng&​agrave;​n th&​iacute;​ sinh nhập học, việc n&​agrave;​y sẽ rất mất thời gian" &​ocirc;​ng Dương chia sẻ.</​p>​ 
 +<​p>​Với hệ thống mạng c&​oacute;​ thể tải được từ 1.500 đến 2.000 lượt truy cập c&​ugrave;​ng l&​uacute;​c,​ nh&​agrave;​ trường cho biết, t&​igrave;​nh trạng th&​iacute;​ sinh đăng k&​yacute;​ nghẽn mạng sẽ kh&​ocirc;​ng xảy ra.</​p>​ 
 +<​p>​Việc đăng k&​yacute;​ nhập học online bắt buộc với tất cả th&​iacute;​ sinh. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ trong một số trường hợp, do th&​iacute;​ sinh ho&​agrave;​n cảnh kh&​oacute;​ khăn kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ điều kiện truy cập Internet, trường sẽ bố tr&​iacute;​ hệ thống m&​aacute;​y t&​iacute;​nh gi&​uacute;​p th&​iacute;​ sinh l&​agrave;​m thủ tục ngay tại trường.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Ngo&​agrave;​i việc đăng k&​yacute;​ online, th&​iacute;​ sinh cũng phải nộp một số giấy tờ theo y&​ecirc;​u cầu như giấy b&​aacute;​o nhập học bản ch&​iacute;​nh,​ bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao học bạ... Đồng thời, c&​aacute;​c em cũng phải in&​nbsp;​phiếu th&​ocirc;​ng tin sinh vi&​ecirc;​n (c&​oacute;​ tr&​ecirc;​n website của trường, người học tải file về dạng .pdf v&​agrave;​ in ra), điền th&​ocirc;​ng tin theo quy định.</​p>​ 
 +<​p>​B&​ecirc;​n cạnh Đại học Kinh tế - Luật, một số trường kh&​aacute;​c cũng &​aacute;​p dụng nhập học online trong năm nay như Đại học B&​aacute;​ch Khoa TP HCM, Đại Học C&​ocirc;​ng nghệ Th&​ocirc;​ng tin (ĐHQG TP HCM).</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
17734-urzica-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:02 by thaoit