User Tools

Site Tools


17731-uryupinsk-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17731-uryupinsk-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
17731-uryupinsk-la-gi [2019/01/07 07:06] (current)
thaoit
Line 54: Line 54:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​the-article-header">​ 
 +<h1 class="​the-article-title cms-title">​Doanh nghiệp cũng c&​acirc;​n đi&​ecirc;​u,​ m&​oacute;​c t&​uacute;​i người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<p class="​the-article-summary cms-desc">​H&​agrave;​ng loạt vi phạm li&​ecirc;​n quan đến ti&​ecirc;​u chuẩn, đo lường, chất lượng, nh&​atilde;​n h&​agrave;​ng h&​oacute;​a,​ <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ số m&​atilde;​ vạch</​a>​ v&​agrave;​ sở hữu c&​ocirc;​ng nghiệp đối với h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn đ&​atilde;​ được Thanh tra Bộ KH-CN chỉ ra.</​p>​ 
 +<div class="​the-article-body cms-body">​ 
 +<​h3>&​ldquo;​Ăn bớt&​rdquo;​ lượng h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn</​h3>​ 
 +<​p>​Thanh tra Bộ KH-CN cho biết, trong đợt thanh tra chuy&​ecirc;​n ng&​agrave;​nh năm 2015, thanh tra 2.867 cơ sở th&​igrave;​ c&​oacute;​ 556 đơn vị vi phạm, chiếm tỷ lệ 19,5%. Vi phạm về đo lường chiếm tỷ lệ lớn với 364 lượt vi phạm, chiếm 51% số lượt h&​agrave;​nh vi vi phạm.</​p>​ 
 +<​p>​Cụ thể, h&​agrave;​nh vi sản xuất, kinh doanh h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn m&​agrave;​ lượng của h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ c&​oacute;​ gi&​aacute;​ trị trung b&​igrave;​nh nhỏ hơn gi&​aacute;​ trị trung b&​igrave;​nh cho ph&​eacute;​p l&​agrave;​ 253 lượt, chiếm 35%; H&​agrave;​nh vi kh&​ocirc;​ng ghi lượng h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn, kh&​ocirc;​ng ghi, ghi kh&​ocirc;​ng đ&​uacute;​ng đơn vị đo ph&​aacute;​p định l&​agrave;​ 42 lượt, chiếm 6% số lượt h&​agrave;​nh vi vi phạm.</​p>​ 
 +<​p>​Ngo&​agrave;​i ra, thanh tra Bộ KH-CN c&​ograve;​n ph&​aacute;​t hiện một tỷ lệ kh&​ocirc;​ng nhỏ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a vi phạm về quy định nh&​atilde;​n h&​agrave;​ng h&​oacute;​a,​ chất lượng h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn kh&​ocirc;​ng ph&​ugrave;​ hợp quy chuẩn kỹ thuật; kh&​ocirc;​ng c&​ocirc;​ng bố ti&​ecirc;​u chuẩn &​aacute;​p dụng v&​agrave;​ c&​aacute;​c h&​agrave;​nh vi li&​ecirc;​n quan đến sở hữu tr&​iacute;​ tuệ, <a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ số m&​atilde;​ vạch</​a>​... Đ&​aacute;​ng ch&​uacute;​ &​yacute;,​ c&​oacute;​ sản phẩm lại đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i thừa so với trọng lượng ghi tr&​ecirc;​n nh&​atilde;​n m&​aacute;​c,​ chứng tỏ sự t&​ugrave;​y tiện của nh&​agrave;​ sản xuất.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​ch đ&​acirc;​y khoảng 1 th&​aacute;​ng,​ kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng đ&​atilde;​ &​ldquo;​ng&​atilde;​ ngửa&​rdquo;​ khi truyền th&​ocirc;​ng đưa tin 1 g&​oacute;​i t&​ocirc;​m s&​uacute;​ đ&​ocirc;​ng lạnh b&​aacute;​n trong si&​ecirc;​u thị, bao b&​igrave;​ ghi nặng 500 g, nhưng khi c&​acirc;​n chỉ c&​oacute;​ 200 g. Đ&​acirc;​y chỉ l&​agrave;​ một trong số h&​agrave;​ng trăm sản phẩm bị ph&​aacute;​t hiện c&​oacute;​ gian lận đo lường trong thời gian qua.</​p>​ 
 +<​p>​Chị H&​agrave;​ V&​acirc;​n Anh - khu tập thể Thanh Xu&​acirc;​n Bắc cho biết: &​ldquo;​Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i rất cảnh gi&​aacute;​c,​ nhưng chỉ hay nhắc người b&​aacute;​n h&​agrave;​ng tại c&​aacute;​c chợ d&​acirc;​n sinh phải c&​acirc;​n đủ chứ chưa từng nghĩ tới h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn được b&​aacute;​n trong c&​aacute;​c si&​ecirc;​u thị, cửa h&​agrave;​ng tiện &​iacute;​ch qua nhiều v&​ograve;​ng kiểm tra cũng c&​oacute;​ gian lận. Với cung c&​aacute;​ch ăn bớt hơn một nửa trọng lượng h&​agrave;​ng h&​oacute;​a như vậy th&​igrave;​ kiểu sản xuất, kinh doanh n&​agrave;​y sẽ kh&​ocirc;​ng thể bền vững&​rdquo;​.</​p>​ 
 +<table class="​picture"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pic"><​img style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​znews-photo.zadn.vn/​w660/​Uploaded/​uopuoka/​2015_11_20/​quanlythitruong.jpg"​ alt="​Doanh nghiep cung can dieu, moc tui nguoi tieu dung hinh anh 1" /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​pCaption caption">​ 
 +<​p>​Lực lượng chức năng kiểm tra, xử l&​yacute;​ nhiều cơ sở sai phạm quy định về h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn (Ảnh minh họa).</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​Theo thanh tra Bộ KH-CN, gian lận đo lường đối với h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn diễn ra phổ biến ở hầu khắp c&​aacute;​c nh&​oacute;​m h&​agrave;​ng được đ&​oacute;​ng bao g&​oacute;​i sẵn.</​p>​ 
 +<​p>​Trong đ&​oacute;,​ c&​aacute;​c nh&​oacute;​m h&​agrave;​ng c&​oacute;​ tỷ lệ vi phạm cao nhất qua đợt thanh tra thực tế l&​agrave;:​ Rượu, bia nước giải kh&​aacute;​t,​ nước uống (25%); N&​ocirc;​ng sản, sản phẩm từ n&​ocirc;​ng sản (24%); Ph&​acirc;​n b&​oacute;​n (23%); Sơn, bột bả tường (21%); B&​aacute;​nh,​ mứt, kẹo, đường (20%); Xi măng (20%); Kh&​iacute;​ đốt h&​oacute;​a lỏng LPG (20%); Thuốc bảo vệ thực vật (19%)... Điều n&​agrave;​y đồng nghĩa với việc trung b&​igrave;​nh cứ 4-5 sản phẩm được thanh tra th&​igrave;​ c&​oacute;​ 1 sản phẩm bị đong thiếu. Tỷ lệ n&​agrave;​y kh&​aacute;​ lớn v&​agrave;​ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng bị m&​oacute;​c t&​uacute;​i qu&​aacute;​ nhiều.</​p>​ 
 +<​h3>​Kiểm tra kỹ trước khi mua h&​agrave;​ng</​h3>​ 
 +<​p>​H&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn l&​agrave;​ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a đ&​atilde;​ được định lượng, đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i v&​agrave;​ ghi sẵn định lượng tr&​ecirc;​n <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​nh&​atilde;​n h&​agrave;​ng h&​oacute;​a</​a>​ m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ sự chứng kiến của b&​ecirc;​n mua. V&​igrave;​ vậy, nhiều vấn đề bất cập nảy sinh, nhất l&​agrave;​ vi phạm li&​ecirc;​n quan đến đo lường. Đặc biệt, nhờ c&​oacute;​ bao b&​igrave;​ sạch đẹp, gọn ghẽ, thuận tiện, lại thường được b&​aacute;​n ở những nơi uy t&​iacute;​n như: si&​ecirc;​u thị, cửa h&​agrave;​ng tiện &​iacute;​ch... n&​ecirc;​n người mua thường chủ quan, kh&​ocirc;​ng kiểm tra lại, dẫn đến thiệt th&​ograve;​i m&​agrave;​ &​iacute;​t bị ph&​aacute;​t hiện.</​p>​ 
 +<​p>​Đại diện thanh tra Bộ KH-CN khuyến c&​aacute;​o:​ &​ldquo;​Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng n&​ecirc;​n tự kiểm tra h&​agrave;​ng h&​oacute;​a khi mua để tr&​aacute;​nh bị gian lận. Nếu ph&​aacute;​t hiện vi phạm cần li&​ecirc;​n hệ với doanh nghiệp v&​agrave;​ c&​aacute;​c cơ quan bảo vệ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng để khiếu nại đ&​ograve;​i quyền lợi&​rdquo;​.</​p>​ 
 +<​p>​Đại diện Hội Ti&​ecirc;​u chuẩn v&​agrave;​ bảo vệ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng Việt Nam (Vinastas) cho biết, cơ quan n&​agrave;​y c&​oacute;​ nhận được đơn khiếu nại của người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng li&​ecirc;​n quan đến vi phạm về đo lường. Tuy nhi&​ecirc;​n,​ những khiếu nại n&​agrave;​y vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ.</​p>​ 
 +<​p>&​ldquo;​Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng vẫn c&​oacute;​ t&​acirc;​m l&​yacute;​ ngại khiếu nại, thay v&​agrave;​o đ&​oacute;​ l&​agrave;​ tự m&​igrave;​nh tẩy chay h&​agrave;​ng h&​oacute;​a gian lận đo lường m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng ki&​ecirc;​n quyết theo vấn đề đến c&​ugrave;​ng. Trong khi đ&​oacute;,​ đa số người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ niềm tin v&​agrave;​o h&​agrave;​ng đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i sẵn, &​iacute;​t kiểm tra lại n&​ecirc;​n quyền lợi bị x&​acirc;​m hại m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng biết. Để đảm bảo quyền lợi, người d&​acirc;​n n&​ecirc;​n cẩn trọng kiểm tra h&​agrave;​ng trước khi thanh to&​aacute;​n v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể nhờ c&​aacute;​c cơ quan bảo vệ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng đ&​ograve;​i quyền lợi&​rdquo;,​ vị đại diện cho hay.</​p>​ 
 +<​p>​Cũng theo vị đại diện n&​agrave;​y,​ n&​ecirc;​n c&​ocirc;​ng khai danh t&​iacute;​nh c&​aacute;​c doanh nghiệp, h&​agrave;​ng h&​oacute;​a vi phạm để người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng cảnh gi&​aacute;​c,​ đồng thời n&​acirc;​ng cao tr&​aacute;​ch nhiệm của doanh nghiệp, ngăn chặn vi phạm t&​aacute;​i diễn.</​p>​ 
 +<​p>​Hiện nay, nhiều chợ d&​acirc;​n sinh đ&​atilde;​ đặt c&​acirc;​n đối chứng để người mua kiểm tra lại trọng lượng. C&​aacute;​c si&​ecirc;​u thị cũng c&​oacute;​ c&​acirc;​n để người mua kiểm chứng. V&​igrave;​ vậy, b&​ecirc;​n cạnh việc quan t&​acirc;​m đến hạn sử dụng, thương hiệu, người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng cũng cần kiểm tra trọng lượng h&​agrave;​ng để tr&​aacute;​nh bị thiệt.</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
17731-uryupinsk-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:06 by thaoit