User Tools

Site Tools


17728-urussanga-la-gi

Urussanga là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 237,41 km², dân số năm 2007 là 19279 người, mật độ 80,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17728-urussanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)