User Tools

Site Tools


17720-urucurituba-la-gi

Urucurituba là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 2906,68 km², dân số năm 2007 là 17020 người, mật độ 5,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17720-urucurituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)