User Tools

Site Tools


17719-urucuia-la-gi

Urucuia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 2072,34 km², dân số năm 2007 là 11486 người, mật độ 5,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17719-urucuia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)