User Tools

Site Tools


17718-urucar-la-gi

Urucará là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 27904,86 km², dân số năm 2007 là 16324 người, mật độ 0,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17718-urucar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)