User Tools

Site Tools


17715-urubici-la-gi

Urubici là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1019 km², dân số năm 2007 là 10622 người, mật độ 10,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17715-urubici-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)