User Tools

Site Tools


17708-uru-u-la-gi

Uruçuí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 8452,025 km², dân số năm 2007 là 18966 người, mật độ 2,24 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17708-uru-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)