User Tools

Site Tools


17696-urbano-santos-la-gi

Urbano Santos là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1207,774 km², dân số năm 2007 là 18175 người, mật độ 15,05 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17696-urbano-santos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)