User Tools

Site Tools


17658-uni-o-dos-palmares-la-gi

União dos Palmares là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 427,83 km², dân số năm 2007 là 60403 người, mật độ 141,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17658-uni-o-dos-palmares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)