User Tools

Site Tools


17656-uni-o-do-oeste-la-gi

União do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 93,058 km², dân số năm 2007 là 3058 người, mật độ 35,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17656-uni-o-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)