User Tools

Site Tools


17632-umarizal-la-gi

Umarizal là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 213,582 km², dân số năm 2007 là 11098 người, mật độ 52 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17632-umarizal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)