User Tools

Site Tools


17607-ulian-polis-la-gi

Ulianópolis là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 5081,069 km², dân số năm 2007 là 31885 người, mật độ 6,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17607-ulian-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)