User Tools

Site Tools


17553-uarini-la-gi

Uarini là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 10246,22 km², dân số năm 2007 là 8031 người, mật độ 0,78 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17553-uarini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)