User Tools

Site Tools


17492-turil-ndia-la-gi

Turilândia là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1511,575 km², dân số năm 2007 là 17202 người, mật độ 11,38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17492-turil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)