User Tools

Site Tools


17489-turia-u-la-gi

Turiaçu là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2577,603 km², dân số năm 2007 là 31429 người, mật độ 12,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17489-turia-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)