User Tools

Site Tools


17472-tupanatinga-la-gi

Tupanatinga là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 869,8 km², dân số năm 2007 là 20924 người, mật độ 24,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17472-tupanatinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)