User Tools

Site Tools


17458-tun-polis-la-gi

Tunápolis là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 132,909 km², dân số năm 2007 là 4650 người, mật độ 32 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17458-tun-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)