User Tools

Site Tools


17429-tubar-o-la-gi

Tubarão là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 300,273 km², dân số năm 2007 là 92569 người, mật độ 317,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17429-tubar-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)