User Tools

Site Tools


17397-trombudo-central-la-gi

Trombudo Central là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 102,796 km², dân số năm 2007 là 6221 người, mật độ 55,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17397-trombudo-central-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)