User Tools

Site Tools


17386-trizidela-do-vale-la-gi

Trizidela do Vale là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 223,306 km², dân số năm 2007 là 14284 người, mật độ 63,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17386-trizidela-do-vale-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)