User Tools

Site Tools


17383-triunfo-potiguar-la-gi

Triunfo Potiguar là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 268,706 km², dân số năm 2007 là 3728 người, mật độ 13,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17383-triunfo-potiguar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)