User Tools

Site Tools


17345-treze-t-lias-la-gi

Treze Tílias là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 185,205 km², dân số năm 2007 là 5641 người, mật độ 29,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17345-treze-t-lias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)