User Tools

Site Tools


17323-tracunha-m-la-gi

Tracunhaém là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 141,67 km², dân số năm 2007 là 12736 người, mật độ 89,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17323-tracunha-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)