User Tools

Site Tools


17320-tr-s-ranchos-la-gi

Três Ranchos là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 282,064 km², dân số năm 2007 là 3894 người, mật độ 11,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17320-tr-s-ranchos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)