User Tools

Site Tools


17309-tr-s-barras-la-gi

Três Barras là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 438,066 km², dân số năm 2007 là 18224 người, mật độ 41,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17309-tr-s-barras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)