User Tools

Site Tools


17282-tr-n-soor-la-gi

Trận Soor là tên gọi của hai trận đánh tại Böhmen trong cuộc kình địch Áo-Phổ:

  • Trận Soor (1745) trong cuộc Chiến tranh Schlesien lần thứ hai (1744 – 1745)
  • Trận Soor (1866), hay Trận Trautenau lần thứ hai, trong cuộc Chiến tranh Bảy tuần (1866)
17282-tr-n-soor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)