User Tools

Site Tools


17250-touros-la-gi

Touros là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 839,351 km², dân số năm 2007 là 32801 người, mật độ 39,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17250-touros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)