User Tools

Site Tools


17234-torixor-u-la-gi

Torixoréu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 2397,925 km², dân số năm 2007 là 4101 người, mật độ 1,71 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17234-torixor-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)