User Tools

Site Tools


17233-toritama-la-gi

Toritama là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 34,857 km², dân số năm 2007 là 29907 người, mật độ 857,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17233-toritama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)