User Tools

Site Tools


17204-tomopterna-la-gi

Tomopterna là một chi động vật lưỡng cư trong họ Pyxicephalidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 9 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

 • Tomopterna cryptotis (Boulenger, 1907)
 • Tomopterna damarensis Dawood & Channing, 2002
 • Tomopterna delalandii (Tschudi, 1838)
 • Tomopterna elegans (Calabresi, 1927)
 • Tomopterna kachowskii (Nikolskii, 1900)
 • Tomopterna krugerensis Passmore & Carruthers, 1975
 • Tomopterna luganga Channing, Moyer & Dawood, 2004
 • Tomopterna marmorata (Peters, 1854)
 • Tomopterna milletihorsini (Angel, 1922)
 • Tomopterna monticola (Fischer, 1884)
 • Tomopterna natalensis (Smith, 1849)
 • Tomopterna tandyi Channing & Bogart, 1996
 • Tomopterna tuberculosa (Boulenger, 1882)
17204-tomopterna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)