User Tools

Site Tools


17106-timba-ba-la-gi

Timbaúba là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 320,57 km², dân số năm 2007 là 51560 người, mật độ 160,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17106-timba-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)