User Tools

Site Tools


17103-timb-grande-la-gi

Timbó Grande là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 596,942 km², dân số năm 2007 là 7640 người, mật độ 12,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17103-timb-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)