User Tools

Site Tools


17102-timb-do-sul-la-gi

Timbé do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 333,426 km², dân số năm 2007 là 5133 người, mật độ 15,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17102-timb-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)