User Tools

Site Tools


17073-tibau-la-gi

Tibau là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 162,402 km², dân số năm 2007 là 4067 người, mật độ 25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17073-tibau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)