User Tools

Site Tools


17072-tibau-do-sul-la-gi

Tibau do Sul là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 101,793 km², dân số năm 2007 là 9068 người, mật độ 89,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17072-tibau-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)