User Tools

Site Tools


17069-tibagi-la-gi

Tibagi là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 3108,746 km², dân số năm 2007 là 19345 người, mật độ 6,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17069-tibagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)