User Tools

Site Tools


17060-ti-ng-wolof-la-gi

Tiếng Wolof ( /ˈwɒlɒf/) là một ngôn ngữ ở Sénégal, Gambia, và Mauritanie, đó cũng là ngôn ngữ bản địa của người Wolof. Không giống như các thứ tiếng khác của vùng châu Phi hạ Sahara, Wolof không phải là ngôn ngữ có thanh điệu (tonal language).

Wolof bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Lebou.[1][2]. Đây là ngôn ngữ được nói nhiều nhất ở Senegal, là tiếng mẹ đẻ của người Wolof (chiếm 40% dân số Senegal) và là ngôn ngữ thức hai của phần lớn những người Senegal còn lại. Phương ngữ của tiếng Wolof có sự khác biệt theo địa lý và giữa khu vực thành thị và nông thôn. Chẳng hạn như, tiếng "Dakar-Wolof" là sự pha trộn của tiếng Wolof, tiếng Pháp và tiếng Ả Rập.

17060-ti-ng-wolof-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)