User Tools

Site Tools


17057-ti-n-m-c-la-gi

Tiên đề 1. Không gian tôpô được gọi là thỏa mãn tiên đề đếm được thứ nhất nếu mọi điểm đều có một cơ sở lân cận đếm được.

Tiên đề 2. Không gian tôpô được gọi là thỏa mãn tiên đề đếm được thứ hai nếu nó có một cơ sở đếm được.

  • James Munkres, Topology: A frist course, 2nd edition, Prentice-Hall, New Jersey. ISBN 0-13-181629-2.
17057-ti-n-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)