User Tools

Site Tools


17055-ti-ina-la-gi

Tišina là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Tišina có diện tích 38.8 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4189 người. Thủ phủ khu tự quản Tišina đóng tại Tišina[1].

17055-ti-ina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)