User Tools

Site Tools


16993-th-ng-la-gi

Thượng Đô (tiếng Trung: 上都; bính âm: Shàngdū) hay Xanadu là những gì còn sót lại của một thành phố được xây dựng dưới chế độ cai trị của hoàng đế Mông Cổ Hốt Tất Liệt, nó nằm ở phía Bắc của Vạn Lý Trường Thành. Đây là nơi truyền bá văn hóa, tôn giáo và mở rộng xâm lược của đế chế Mông Cổ. Các đền đài, cung điện, lăng mộ, hệ thống tường thành và các công trình thủy lợi là những gì còn lại của một thành phố quan trọng trong thời kì xâm lược và cai trị của đế chế Mông Cổ. Chính vì những giá trị quan trọng, UNESCO đã đưa Thượng Đô vào danh sách di sản thế giới vào năm 2012.

16993-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)