User Tools

Site Tools


16949-tesouro-la-gi

Tesouro là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4017,269 km², dân số năm 2007 là 3116 người, mật độ 0,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16949-tesouro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)