User Tools

Site Tools


16925-terenos-la-gi

Terenos là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2841,24 km², dân số năm 2007 là 14391 người, mật độ 5,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16925-terenos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)