User Tools

Site Tools


16878-teju-uoca-la-gi

Tejuçuoca là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 750,605 km², dân số năm 2007 là 15092 người, mật độ 20,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16878-teju-uoca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)