User Tools

Site Tools


16874-teixeira-de-freitas-la-gi

Teixeira de Freitas là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1153,791 km², dân số năm 2007 là 123399 người, mật độ 107 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16874-teixeira-de-freitas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)