User Tools

Site Tools


16873-teixeir-polis-la-gi

Teixeirópolis là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 460 km², dân số năm 2007 là 4919 người, mật độ 10,69 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16873-teixeir-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)