User Tools

Site Tools


16866-tef-la-gi

Tefé là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 23704,43 km², dân số năm 2007 là 54290 người, mật độ 2,29 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
16866-tef-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)