User Tools

Site Tools


16804-tartarugalzinho-la-gi

Tartarugalzinho là một đô thị thuộc bang Amapá, Brasil. Đô thị này có diện tích 6712 km², dân số năm 2007 là 7869 người, mật độ 1,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16804-tartarugalzinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)