User Tools

Site Tools


16781-taquarussu-la-gi

Taquarussu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1041,121 km², dân số năm 2007 là 3112 người, mật độ 2,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16781-taquarussu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)