User Tools

Site Tools


16779-taquaritinga-do-norte-la-gi

Taquaritinga do Norte là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 450,77 km², dân số năm 2007 là 21461 người, mật độ 47,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16779-taquaritinga-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)